OWH

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ I ŚWIADCZENIA USŁUG "METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA" sp. z o.o. w WARSZAWIE (urządzenia – sprzedaż i montaż)

Obowiązujące od 24 października 2022 roku

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe stanowią integralną część wszystkich składanych ofert i zawieranych umów sprzedaży urządzeń oraz ich montażu w zasobach Nabywcy przez spółkę: „METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 1. Definicje.
  Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych mają następujące znaczenie:

  1) OWH – niniejsze Ogólne Warunki Handlowe obowiązujące w spółce: „METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

  2) Metrona lub Spółka – „METRONA POLSKA POMIARY I ROZLICZENIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością adres: ul. Taborowa 4, Warszawa 02-699, NIP 951-00-24-429, KRS 0000096312,

  3) Urządzenia – oferowane przez Spółkę do sprzedaży koncentratory danych, systemy radiowe, wodomierze i ciepłomierze,

  4) Nabywca – podmiot nabywający Urządzenia w celu związanym z prowadzoną działalnością nie będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 roku – Kodeks Cywilny,

  5) Usługi – oferowane przez Spółkę usługi montażu Urządzeń wraz z sporządzeniem dokumentacji montażowej,

  6) Strony – Metrona oraz Nabywca,

  7) Umowa – umowa sprzedaży Urządzeń lub świadczenia Usług zawarta między Stronami, po przedstawieniu przez Spółkę oferty, w trybie złożenie przez Nabywcę zamówienia i potwierdzenia przez Metronę przyjęcia zamówienia do realizacji.

 2. Postanowienia ogólne.
  1) OWH określają zasady zawierania umów sprzedaży Urządzeń i/lub świadczenia Usług przez Spółkę. OWH stanowią integralną część wszystkich, ofert i umów sprzedaży i/lub świadczenia usług zawieranych przez Spółkę.

  2) OWH uznaje się za przyjęte w momencie złożenia przez Nabywcę zamówienia.

  3) W przypadku gdy Nabywca pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Spółką i OWH zostały przyjęte w trybie wskazanym w ust. 2) powyżej, przyjmuje się, że będą one stosowane w ciągu całego czasu pozostawania w stałych stosunkach handlowych.

  4) Stosowany przez Nabywcę wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki zakupu lub zamówień nie wiążą Metrony, chyba że zostaną zaakceptowane w formie pisemnej.

  5) Nabywca zobowiązany jest do weryfikacji przydatności zamawianych Urządzeń/Usług do zamierzonego przez siebie zastosowania.

  6) Metrona zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do stworzonych dokumentacji i rozwiązań technicznych, rysunków technicznych oraz innych podobnych dokumentów wykonanych przez Metronę. Nabywca nie ma prawa ich wykorzystywania, kopiowania czy też innego powielania oraz udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Metrony.

  7) Nazwa i znak handlowy (logo) Spółki nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, które nie są używane w nawiązaniu do Produktu lub Usługi Spółki lub w sposób mogący powodować wprowadzenie w błąd osób trzecich lub też w jakikolwiek inny sposób, który tworzyłby niekorzystny wizerunek lub naruszał dobra osobiste Spółki.

  8) Oferty, reklamy, katalogi, broszury, cenniki i inne ogłoszenia o Produktach i Usługach oferowanych przez Spółkę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 3. Zawarcie umowy.
  1) Do zawarcia Umowy dochodzi, po przedstawieniu przez Spółkę oferty, w trybie złożenie przez Nabywcę zamówienia i potwierdzenia przez Metronę przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowa zostaje zawarta od dnia potwierdzenia przez Metronę zamówienia Nabywcy na warunkach w nim podanych.

  2) Wszelkie pisemne oświadczenia, informacje, zawiadomienia itp. dotyczące zamówień mogą być przesyłane drugiej Stronie za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, lub pocztą elektroniczną, o ile Strony nie postanowią inaczej.

  3) Przyjmuje się, że zamówienie jest złożone przez osobę upoważnioną do składania tego typu zamówień przez Nabywcę.

  4) Nabywca nie może bez pisemnej zgody Metrony dokonać cesji praw wynikających z zawartej Umowy na rzecz osób trzecich.

  5) W celu prawidłowej realizacji Umowy Nabywca zobowiązany jest przez rozpoczęciem jej realizacji do przekazania Spółce wszelkich niezbędnych informacji dla prawidłowego wykonania prac oraz, o ile zajdzie taka konieczność, udostępnienia posiadanej dokumentacji technicznej instalacji budynku objętego umową. W razie braku dokumentacji przyjmuje się, iż instalacje zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz są w odpowiedni sposób eksploatowane.

  6) Nabywca poza powyższym obowiązany jest do:

  – podania wszelkich innych informacji i danych jakie okażą się konieczne w celu prawidłowej realizacji Umowy,

  – udostępnienia Metronie lokali wraz z przyległymi pomieszczeniami wspólnego użytkowania oraz innych miejsc w celu montażu Urządzeń,

  – w uzasadnionych przypadkach, udostępniania Metronie lokali w celu przeprowadzenie kontroli Urządzeń. Dostęp do lokali w tym trybie będzie każdorazowo uzgadniany z Nabywcą,

  7) Cennik usług dodatkowych zawiera wykaz i ceny usług nieobjętych Umową a oferowanych przez Metronę dodatkowo za odrębnym zleceniem.

 4. Warunki realizacji Umowy.
  1) Przyjęte w umowie terminy dostawy Urządzeń i realizacji Usługi przez Metronę mogą ulec zmianie w przypadkach:

  – konieczności wystąpienia robót dodatkowych,

  – braku dostępu do lokalu lub innych pomieszczeń,

  – innych okoliczności uniemożliwiających terminową realizację Umowy z przyczyn niezależnych od Metrony.

  2) Objęte Umową czynności i prace przeprowadzane będą zgodnie z ustalonymi przez Strony terminami realizacji. Za zakończenie czynności i prac uznaje się wykonanie montażu wszystkich Urządzeń do których miejsca montażu Spółka miała dostęp w zakresie umożliwiającym ich montaż w ustalonym przez Strony terminie.

  3) W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Metrony nie będzie możliwe wykonanie czynności i/lub prac w ustalonym terminie, w szczególności z uwagi na nieudostępnienie lokalu czy pomieszczenia, lub z powodu braku technicznych możliwości wykonania montażu – Metrona dokonana jeszcze jednej próby wykonania czynności i prac w ramach Umowy. W przypadku jej bezskuteczności uznaje się, iż czynności i prace w danym lokalu czy pomieszczeniu zostały przez Metronę wykonane. Kolejne terminy wykonania czynności i prac traktowane będą jako usługi dodatkowe i ustalane zostaną z Nabywcą za dodatkową odpłatnością zgodnie z obowiązującym w Spółce aktualnym cennikiem usług dodatkowych.

  4) Podstawą rozliczeń za realizację Umowy i wystawienia przez Metronę faktury VAT z tego tytułu jest protokół odbioru montażu w poszczególnych budynkach/nieruchomościach doręczany Nabywcy niezwłocznie po zakończeniu prac w danym budynku/nieruchomości, lub – jeśli Strony podzieliły prace na etapy – po zakończeniu danego etapu. W protokole podane zostanie zestawienie ilości dostarczonych i zamontowanych Urządzeń. Protokół winien być potwierdzony przez Nabywcę w terminie do 5 dni roboczych od daty jego doręczenia i przekazany w tym samym terminie Metronie lub wskazanemu przez Spółkę przedstawicielowi.

  5) W przypadku gdy protokół odbioru montażu nie zostanie potwierdzony i przekazany w trybie wskazanym wyżej, Metrona wystawi fakturę w oparciu o ten protokół. Protokół ten następnie zostanie dołączony do faktury wraz z kopiami list montażowych.

  6) Dane dotyczące montażu Urządzeń archiwizowane są przez Metronę przez okres uzasadniony celem ich przechowywania.

 5. Warunki płatności.
  1) Warunki płatności oraz ceny Urządzeń i Usług ustalane są indywidualnie.

  2) Podane przez Spółkę ceny są cenami netto.

  3) Należności winny był wpłacane na rachunek Metrony podany w fakturze VAT i w terminie tam określonym.

  4) Potrącenie wierzytelności Nabywcy wobec Metrony, za wyjątkiem tych uzgodnionych między Stronami, jest wyłączone.

  5) Jakiekolwiek reklamacje lub innego rodzaju roszczenia nie zwalniają Nabywcy od terminowej zapłaty należności.

  6) Nabywca wyraża zgodę na przesyłanie przez Spółkę faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej poprzez wskazanie Metronie elektronicznego adresu do doręczeń tych dokumentów.

  7) Faktury, duplikaty i faktury korygujące będą przesyłane w formacie PDF.

 6. Rękojmia i Gwarancja.
  1) Metrona udziela gwarancji na Urządzenia eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem na następujące okresy:

  a) wodomierze – 2 lata

  b) wodomierze regenerowane – 3 miesiące

  c) ciepłomierze – 1 rok

  liczony począwszy do daty dostawy danego Urządzenia.

  2) Metrona udziela gwarancji na prace montażowe na okres 2 lat, chyba że w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji lub w umowie pomiędzy Stronami określono inny termin. Termin gwarancji na prace montażowe jest liczony począwszy od daty montażu danego Urządzenia.

  3) Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wad i usterek ujawnionych w czasie trwania okresu gwarancyjnego.

  4) Metrona ponosi odpowiedzialność jedynie za wady produkcyjne Urządzeń, względnie za wady Urządzeń, które wystąpiły ze względu na ich nieprawidłowy montaż przez Metronę. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe z przyczyn leżących po stronie użytkownika Urządzenia lub osób trzecich, siły wyższej oraz w przypadku wodomierzy – uszkodzenia związane z niezgodną z Polskim Normami jakością wody instalacyjnej lub wynikające z zanieczyszczeń mechanicznych, które dostały się do wnętrza wodomierza wraz z przepływającą wodą.

  5) W celu rozpatrzenia reklamacji, Nabywca demontuje Urządzenie na swój koszt i dostarcza je również na swój koszt do Metrony.

  6) W przypadku uznania reklamacji i wymiany Urządzenia a nowe Metrona nie ponosi kosztów transportu i montażu nowego Urządzenia.

  7) Odpowiedzialność Metrony z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 7. Odpowiedzialność Metrony.
  1) Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Metrony wobec Nabywcy z jakiegokolwiek tytułu ogranicza się do rzeczywistej straty Nabywcy i nie obejmuje szkód z tytułu utraconych lub spodziewanych korzyści, utraty renomy Nabywcy itp.

  2) Metrona nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o ile ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było spowodowane okolicznościami na które Metrona nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności o których mowa wyżej uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, strajki, rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy od dostawców Metrony, zakłócenia wywołane przez inne urządzenia w zakresie uniemożliwiającym prawidłowe wykonanie zobowiązań przez Spółkę i inne niemożliwe do przewidzenia nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Metronę od obowiązku dotrzymania zobowiązań na czas trwania przeszkody i w zakresie jego oddziaływania. Metrona zobowiązuje się poinformować Nabywcę o zaistniałej sytuacji niezwłocznie zaś po ustaniu przeszkody przystąpić do realizacji zobowiązań.

  3) W przypadku wystąpienia awarii związanych z zamontowanym Urządzeniem (np. zalanie) Nabywca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Spółkę o zdarzeniu. Na miejscu zdarzenia zostanie sporządzony protokół, który po podpisaniu przez Nabywcę i Metronę stanowić będzie podstawę do ewentualnej likwidacji szkody przez ubezpieczyciela.

  4) W przypadku gdy Nabywca nie dokonana powiadomienia, o którym mowa wyżej, lub sporządzi protokół bez udziału Metrony, Spółka uprawniona jest do odmowy uznania szkody oraz odmowy jej likwidacji.

 8. Korespondencja – adres
  1) Strony zobowiązują się do powiadamiania nawzajem o każdej zmianie adresu. Ponadto, w przypadku gdy Nabywca jest Wspólnotą Mieszkaniową jest on zobowiązany do powiadamiania Metrony o każdej zmianie danych identyfikacyjnych Zarządcy lub Administratora Wspólnoty.

  2) Wszelka korespondencja pomiędzy Spółką a Nabywcą odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uznawana za wywołującą skutki prawne pod warunkiem, że wiadomość będzie zawierać co najmniej: adres e- mail nadawcy, datę i godzinę wysłania wiadomości, imię i nazwisko nadawcy. Wiadomości anonimowe uznawane są za nieważne.

 9. Tajemnica handlowa
  1) Wszelkie informacje dotyczące działalności Metrony, które nie są publicznie ujawnione, w tym postanowienia zawartych umów mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  2) Nabywca zobowiązany jest do nieujawniania poufnych informacji osobom trzecim oraz do ich niewykorzystywania do celów innych niż wykonywanie umowy. Nabywca podejmie wszelkie uzasadnione i adekwatne kroki by uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych.

  3) Bez zgody Metrony Nabywca nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych Metrony ani też powoływał się na związki gospodarcze z Metroną w jakimkolwiek celu.

 10. Dane osobowe
  1) Wszelkie powierzone Metronie przez Nabywcę do przetwarzania dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz, na podstawie zawartych umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  2) Każda ze Stron jako Administrator danych osobowych wypełnia związane z tym obowiązki informacyjne wobec swoich pracowników i podwykonawców oraz oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem zgody – o ile są wymagane – na przetwarzanie danych osobowych.

 11. Postanowienia końcowe
  1) Wyłącznym prawem właściwym jest prawo polskie.

  2) Spory związane z wykonywaniem umowy oraz wszelkimi związanymi z nią roszczeniami rozstrzygać będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

  3) Miejscem wykonania umowy jest siedziba Spółki.

  4) Wszelkie postanowienia odbiegające od treści OWH wymagają dla swej ważności pisemnego uzgodnienia z Metroną.

Informacje RODO oraz na temat plików cookies i podobnych technologiach

Komunikat

Informacje

Wykorzystujemy pliki cookies oraz kody analityczne aby umożliwić Państwu korzystanie z witryny, a także analizować ruch w naszej witrynie. Więcej informacji zawarliśmy na stronie polityka prywatności

Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek. Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika. Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

Niezbędne
Statystyka i Marketing